fbpx

Informații de la A la Z

Dacă vrei să apelezi la o firmă de transport sau de curierat, este bine să știi ce condiții legale trebuie neapărat respectate. Ține cont și că, în cazul în care actele care însoțesc marfa, produsele sau documentele pentru transportul mărfii sunt incomplete sau întocmite necorespunzător, există riscul ca transportatorului să nu i se permită tranzitul sau chiar ca mărfurile să fie confiscate. De asemenea, și persoanele care doresc să expedieze mărfuri sau colete cu diverse obiecte și produse trebuie să știe ce este permis și ce este interzis, înainte de a transmite coletul unei firme de curierat. În acest articol veți afla cum să evitați apariția unor eventuale probleme.

1. De ce sunt necesare documentele pentru transportul de marfă

Documentele pentru transportul de marfă sunt necesare în primul rând pentru a atesta proveniența mărfii și legalitatea transportului. Indiferent că vorbim de transport intern sau internațional, anumite acte trebuie să existe în ambele cazuri. Altele – nu.

1.1. Acte necesare pentru transportul de marfă intern

Pentru transportul de mărfuri sau colete, la bordul vehiculului trebuie să se afle avizele și scrisoarea de transport.

În plus, pentru mașină sunt necesare următoarele documente:

 • copia conformă a licenței de transport acordate de ARR (original);
 • contract de leasing sau închiriere, dacă autovehiculul nu este proprietatea firmei;
 • cartea de identitate a mașinii;
 • talonul pe care trebuie să se regăsească atestarea inspecției tehnice periodice efectuate și valabile;
 • asigurarea obligatorie;
 • diagrama tahograf și foaie de parcurs pentru vehiculele care depășesc 3,5 tone;
 • autorizația acordată de RAAND pentru autovehicule cu greutate sau gabarit depășit;
 • rovigneta.

1. 2. Documente necesare pentru transportul de marfă internațional

Spre deosebire de transportul intern, pentru transportul internațional este nevoie de câteva acte în plus. Verificarea legalității încărcăturii și a transportului vor fi verificate de către autoritățile competente din țara de origine și din țările de tranzit. Principalele motive ale acestor acțiuni sunt combaterea infracționalității, a traficului ilegal și combaterea evaziunii fiscale.

DE REȚINUT! : în nicio circumstanță transportul mărfurilor, produselor, obiectelor sau documentelor nu va putea fi intermediat de persoane sau companii care nu dețin licență!

Transportul de mărfuri în UE

Transportul de mărfuri în țările membre ale Uniunii Europene se supune legislației comunitare. Prevederile sunt cuprinse în Regulamentul 1072/2009. Autorizația de transport trebuie să se afle la bordul autovehiculului.

Copiile după actele originale trebuie semnate și ștampilate de către administratorul firmei pe fiecare pagină, cu specificația „Conform cu originalul”.

Transportul de mărfuri în țări non-UE 

Pentru transportul de mărfuri în țările care nu au statut de membru al Uniunii Europene, trebuie să verificați întotdeauna reglementările fiecărei țări în parte, pentru că acestea sunt diferite. Condițiile generale de transport pe teritoriul statelor din această categorie se regăsesc în OG 37/2011. La bordul autovehiculului care transportă marfă sau colete trebuie să se afle și autorizația de transport pentru țara care urmează a fi tranzitată (CEMT, BSEC, de tranzit, bilaterală sau de terță țară). Acest act îl va scuti pe transportator de la plata unor taxe specifice de acces la rețeaua rutieră a statelor respective. Pentru tranzitarea țărilor din afara spațiului UE, mașinile trebuie să aibă dispozitive de sigilare a compartimentelor de marfă.

Acte necesare conducătorului auto pentru transportul internațional 

Persoana care conduce vehiculul încărcat cu marfă trebuie să aibă:

 • C.I. pentru tranzitul țărilor UE și neapărat pașaport pentru țările non-UE;
 • permis de conducere care să corespundă tipului de autovehicul;
 • atestat profesional, în cazul în care autovehiculul depășește 3,5 tone;
 • legitimație de serviciu și/sau o copie a contractului de muncă;
 • scrisoare de transport CMR (scrisoare de trăsură) – numai pentru transportul rutier de mărfuri cu autovehicule rutiere;
 • aviz de însoțire a mărfii.

Actele care trebuie să însoțească autovehiculul cu care se transportă marfa: 

 • copia conformă cu originalul a licenței de transport eliberate de ARR;
 • autorizația de transport internațional, pentru trasee care depășesc granițele țării; 
 • foaie de parcurs, dacă autovehiculul depășește 3,5 tone;
 • caietul de sarcini;
 • certificatul de înmatriculare a mașinii;
 • cartea de identitate a mașinii;
 • asigurare obligatorie;
 • cartea verde;
 • certificatul internațional de inspecție tehnică, dacă se circulă în afara țării, conform Acordului de la Viena din 1997;
 • autorizație CEMT;
 • diagrama tahograf;
 • certificat de noxe;
 • dacă mașina nu este proprietate personală sau proprietatea firmei transportatoare, este necesar contractul de leasing sau de închiriere.

2. Acte de transport marfă și colete

Există un act fără de care nicio firmă nu este autorizată să deruleze servicii de transport rutier; acesta este LICENȚA – pe care o poate acorda doar ARR (Autoritatea Rutieră Română). Aceasta are o valabilitate de 10 ani și, odată eliberată, trebuie să fie păstrată în permanență la sediul firmei. Totodată, o copie conformă a licenței de transport acordată de ARR trebuie să se afle la bordul fiecărui vehicul care transportă marfă.

ATENȚIE, însă! Spre deosebire de licență, deși pot fi eliberate într-un număr oricât de mare (câte una pentru fiecare vehicul care operează transporturi), copiile conforme cu aceasta sunt valabile doar pe durata unui an.

Acte necesare pentru obținerea licenței de transport: 

 • cerere (formular-tip);
 • certificatul de înmatriculare la Oficiul Național al Registrului Comerțului;
 • actul constitutiv al firmei, din care să reiasă faptul că transportul face obiectul activității firmei în cauză;
 • statutul (actul de înființare);
 • dovada deținerii sediului – sediul social trebuie să fie pe teritoriul României;
 • actele care atestă întreținerea tehnică a vehiculelor;
 • lista autovehiculelor care vor fi folosite pentru transport – autovehiculele deținute, destinate transportului, trebuie să fie înmatriculate în România;
 • cazierul judiciar al managerului de transport și declarația acestuia pe propria răspundere, care să arate că nu a primit sancțiuni pentru încălcarea gravă a normelor naționale sau comunitare;
 • cazierul judiciar al firmei și declarație pe propria răspundere a administratorului acesteia, care să ateste că nu a fost sancționată pentru încălcarea gravă a reglementărilor naționale sau comunitare;
 • documente care să ateste capacitatea financiară; capitalul și rezervele financiare pentru un an trebuie să fie de minimum 9 000 euro pentru un autovehicul destinat transportului de marfă și de cel puțin 5 000 euro pentru fiecare vehicul suplimentar;
 • certificatul de competență profesională a managerului de transport.

Licența de transport se eliberează de către ARR pentru o perioadă de 10 ani.

Acte necesare pentru eliberarea copiei conforme 

Copia conformă este valabilă pe o perioadă de 1 an. Pentru obținerea acesteia, trebuie să depuneți la ARR următoarele acte:

 • cerere;
 • cartea de identitate a mașinii;
 • certificatul de înmatriculare;
 • talonul care trebuie să aibă mențiunea inspecției periodice efectuate și valabile;
 • asigurarea obligatorie;
 • copie după contractul de leasing sau închiriere, dacă mașina nu se află în proprietatea firmei.

Numărul maxim de copii conforme care pot fi eliberate este egal cu numărul autovehiculelor deținute și destinate transportului.

3. Acte necesare pentru transportul de marfă periculoasă

Pentru a putea transporta pe cale rutieră mărfuri periculoase, deținătorul firmei trebuie să obțină în plus, față de actele necesare transportului obișnuit de mărfuri sau colete, următoarele documente:

 • Autorizația ADR

Transportul de mărfuri periculoase este reglementat atât la nivel național, cât și la nivelul UE. ADR este un acord european prin care sunt stabilite regulile care trebuie respectate pentru ambalarea, marcarea, securizarea încărcăturii și transportul rutier al mărfurilor periculoase. ADR este acronimul pentru „Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route” / „Acordul european referitor la transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase” . 

Acest acord se modifică o dată la doi ani, prin directive europene. În prezent, la acesta au aderat și unele țări din afara Uniunii Europene, printre care se numără state din zona asiatică a fostei U.R.S.S., Tunisia și Marocul. În total, sunt 48 de state care au aderat la acest acord.

Trebuie să luați în calcul și tipul de vehicul care va efectua transportul. Spre exemplu, în cazul tractoarelor cu semi-remorcă, este nevoie de câte un certificat separat pentru fiecare dintre acestea. 

De asemenea, în cazul instalațiilor de operare, al suprastructurilor de tip stelaj, al suprastructurilor de tip cisternă și al altor tipuri de recipiente, este necesară și obținerea unei autorizații de la S.C. IPROCHIM.

 • Certificatul de atestare profesională a șoferului, acordat de ADR, pentru clasa mărfurilor transportate

Ca și în cazul autovehiculului, și pentru șofer este interzis transportul altor mărfuri periculoase, în afara celor pentru care s-a obținut aprobarea, respectiv autorizarea. 

Atestatul ADR pentru conducătorul auto are o valabilitate de 5 ani. Cei care doresc să prelungească valabilitatea acestui certificat trebuie să susțină un examen recapitulativ cu un an înainte de expirarea atestatului. Conform legii, un conducător auto care transportă mărfuri periculoase trebuie să aibă cel puțin 21 de ani împliniți.

Pentru a obține dreptul de a conduce vehicule cu mărfuri periculoase, un șofer trebuie să urmeze unul dintre următoarele cursuri de pregătire și specializare ADR:

– Curs de specializare pentru transportul mărfurilor periculoase din clasa 1;
– Curs de specializare pentru transportul mărfurilor periculoase din clasa 7;
– Curs de specializare pentru transportul mărfurilor periculoase în cisterne, respectiv Curs de bază pentru efectuarea transporturilor de mărfuri periculoase, altele decât cisternele.

 • Fișa de siguranță
 • Certificat de agreere a autovehiculului emis de Registrul Auto Român

Actul are o valabilitate de un an și trebuie să se afle la bordul autovehiculului. Acesta conține datele de identificare ale proprietarului și autovehiculului, mențiuni cu privire la ce fel de mărfuri periculoase pot fi transportate și data expirării.

 • Autorizația și dovada agreerii autovehiculului eliberate de Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare (pentru clasa 7)
 • Acte care atestă angajarea unui consilier de siguranță, decizia de numire și certificatul de atestare profesională al acestuia

Consilierul de siguranță este persoana care trebuie să se asigure că sunt respectate regulile pe toată durata transportului. De asemenea, pentru fiecare membru al echipajului care însoțește transportul este necesar un certificat de formare ADR, care să corespundă tipului de marfă transportată. Tot personalul implicat în astfel de activități trebuie să fie instruit atât inițial, cât și periodic.

Valabilitatea certificatului de atestare ADR pentru consilierul de siguranță este valabil 5 ani și poate fi reînnoit, ca și în cazul conducătorilor auto, cu un an înainte de expirare. Persoana desemnată pentru această poziție mai are și următoarele îndatoriri: să acorde consiliere firmei transportatoare, să monitorizeze activitatea și să transmită anual un raport către Ministerul Transporturilor. Raportul va atesta respectarea condițiilor impuse pentru transportul de mărfuri periculoase. 

Dacă are loc un incident în timpul unui astfel de transport, consilierul de siguranță este obligat să întocmească un alt tip de raport, conform Anexei A la ADR. Acesta va fi transmis tot către Ministerul Transporturilor.
Pentru a obține calitatea de consilier de siguranță, o persoană trebuie să urmeze cursuri speciale și să susțină un examen corespunzător tipurilor de mărfuri periculoase, astfel:
– Clasa 1;

– Clasa 2;

– Clasa 7;

– Clasele 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 și 9;

– Nr. ONU 1202, 1203, 1223, 3475 și carburantul de aviație Nr. ONU 1268 sau 1863.

 • Certificat ITP pentru suprastructurile destinate transportului de gaz lichefiat sau alte substanțe periculoase

Inspecția tehnică periodică generală (ITP-ul) va fi efectuată regulat, conform prevederilor RNTR 1.

 • Instrucțiuni de siguranță, de intervenție și prospectul mărfii periculoase

Acestea trebuie să fie scrise atât în limba română, cât și într-o altă limbă de circulație internațională; pentru marfa cu greutatea sub 1 000 kg, instrucțiunile de siguranță nu sunt necesare.

Toate vehiculele cu care se transportă mărfuri periculoase trebuie să fie semnalizate conform reglementărilor în vigoare. În plus, pe părțile laterale trebuie să fie aplicate plăci-etichetă pe care vor fi menționate datele prevăzute în tabelul A din Acordul ADR.

Așadar, acordând atenție condițiilor legale și metodelor practice de transport al mărfurilor și coletelor, fie ele periculoase sau nu, puteți evita eventualele probleme care pot apărea pe parcursul derulării activității de transport.

Astfel, firmele de profil care s-au asigurat de îndeplinirea tuturor condițiilor necesare din punct de vedere legal și tehnic, atât pentru livrările naționale, cât și pentru cele internaționale, își vor putea derula activitatea în condiții optime.

Data publicării articolului august 5, 2021 1:47 pm, data updatării acestuia august 24, 2021 8:46 am
Categoria din care face parte articolul: Noutăți PTT Express